1. BELANGENCONFLICTENBELEID 


1.1. Algemeen kader


  1. De regelgeving voorziet de verplichting voor de verzekeringstussenpersonen om een effectief beleid inzake belangenconflicten schriftelijk vast te stellen, te implementeren en te handhaven.

 

     2. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen:

  • De verzekeringstussenpersoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierin begrepen elke verbonden persoon zoals een bestuurder, vennoot of daarmee gelijk te stellen persoon, of manager van de tussenpersoon of onderneming, indien van toepassing; een werknemer alsook een andere natuurlijke persoon wiens diensten ter beschikking en onder zeggenschap staan van de verzekeringstussenpersoon en die betrokken is bij de distributie van verzekeringsproducten (bv. verzekeringssubagenten) - een natuurlijke persoon die rechtstreeks betrokken is bij het aanbieden van diensten aan de verzekeringstussenpersoon onder een samenwerkingsovereenkomst voor de distributie door de tussenpersoon of onderneming van producten - een persoon die (on) rechtstreeks verbonden is door het uitoefenen van controle, hierna “de verbonden personen”) en de klanten,
  • Tussen de klanten onderling.

 

     3. Op basis van wat voorafgaat en van de bijzonderheden van onze activiteiten, heeft ons kantoor een belangenconflictenbeleid uitgewerkt waarvan de inhoud is opgenomen in             huidig document.

1.2. Te volgen procedure bij het beheer van belangenconflicten


Ons kantoor volgt volgende procedure betreffende de belangenconflicten:


1.3. Informatie voor de klant


3.1.        Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant worden geschaad, volgt ons kantoor volgende procedure, op een duurzame drager:

  • Een specifieke beschrijving maken van het betrokken belangenconflict;
  • De algemene aard en bronnen van het belangenconflict toelichten;
  • De risico’s voor de consument toelichten, dewelke voortvloeien uit het belangenconflict en de stappen die zijn genomen om die risico’s te beperken;
  • Duidelijk vermelden dat de organisatorische en administratieve regelingen die werden getroffen om het belangenconflict te voorkomen of te beheren, niet volstaan om met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen dat risico’s van schade aan de belangen van de klant zullen worden voorkomen.

3.2.        Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich het recht voor om de gevraagde dienstverlening van de betrokkenen klant te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant.

 

1.4. Vervolg van het belangenconflictenbeleid


4.1.         Ons kantoor houdt een register bij en actualiseert dit geregeld met daarin de situaties waarin een belangenconflict dat een risico op schade aan de belangen van een klant met zich meebrengt of, bij een doorlopende dienst of activiteit, zich kan voordoen.

De vermelding van belangenconflicten in het dossier kan een actualisering van de lijst met potentiële belangenconflicten met zich meebrengen en omgekeerd.

4.2.         In gebeurlijk geval past ons kantoor het beleid inzake het beheer van belangenconflicten aan.

4.3.         De verbonden personen binnen het kantoor zijn ertoe gehouden om de interne instructies m.b.t. het beleid inzake belangenconflicten, te respecteren.

            © 2020 AH Verzekeringen  |  Senator Alfons Jeurissenlaan 1156/6 - 3520 Zonhoven   |   info@ahverzekeringen.be   |  0460/960.735 (Nico) of 0472/651.496 (Kristof)